Phương châm giảng dạy của Akira – アキラの教育方法

Tại Akira, chúng ta không cố gắng nhồi nhét kiến thức vào đầu học viên, mà là cố gắng giúp các bạn...

Read More