Bảng chia động từ Tiếng Nhật

Đây là danh sách một số động từ và liên từ cơ bản chia theo những thể của động từ: Thể từ điển,...

Read More