Giới hạn của JLPT N4

Giới hạn kiến thức cần đạt để thi đỗ kì thi JLPT cấp độ N4. Cấp độ N4 là cấp độ cao hơn N5 nhưng...

Read More