Bộ đề thi giáo trình Minano Nihongo Full 25 bài - Akira Education

Bộ đề thi giáo trình Minano Nihongo Full 25 bài

Giáo trình Minano Nihongo: Bài 1 - Bài 5 More »

Bài kiểm tra Minano Nihongo: bài 5

 Bài 5: 大阪へ 行きますか。 Bạn có đến Osaka không? Đây là bài kiểm trực tuyến để giúp bạn kiểm tra lại…

Bài kiểm tra Minano Nihongo: bài 4

Bài kiểm tra Minano Nihongo: bài 3

Bài kiểm tra Minano Nihongo: bài 2

Bài kiểm tra Minano Nihongo: bài 1

Giáo trình Minano Nihongo: Bài 6 - Bài 10 More »

Bài kiểm tra Minano Nihongo: bài 10

Bài 10: 飲み物は 何か ありますか。 Quán có đồ uống gì vậy? Bạn vừa học xong bài 10 trong bộ giáo trình Minano…

Bài kiểm tra Minano Nihongo: bài 9

Bài kiểm tra Minano Nihongo: bài 8

Bài kiểm tra Minano Nihongo: bài 7

Giáo trình Minano Nihongo: Bài 11 - Bài 15 More »

Bài kiểm tra Minano Nihongo: bài 15

Bài 15: コンピューターを 作っても いいですか。 Tôi dùng máy tính được không? Bạn…
Bài kiểm tra Minano Nihongo: bài 14

Bài 14 秋葉原まで お願いします。 Cho tôi đến Akihabara Vậy là bạn…
Bài kiểm tra Minano Nihongo: bài 13

Bài 13: 昼ご飯を 食べに 行きませんか。 Bạn có muốn đi ăn trưa không? Vậy…
Bài kiểm tra Minano Nihongo: bài 12

Bài 12: どちらが 好きですか。 Bạn thích cái nào hơn? Bạn vừa…
Bài kiểm tra Minano Nihongo: bài 11

Bài 11: どのくらい 日本語を 勉強しましたか。 Bạn học tiếng Nhật bao lâu rồi? Bài…

Giáo trình Minano Nihongo: Bài 16 - Bài 20 More »

Giáo trình Minano Nihongo: Bài 21 - Bài 25 More »

Bài kiểm tra Minano Nihongo: bài 25

Bài 25: いろいろ お世話に なりました。 Mọi người đã giúp đỡ tôi rất…
Bài kiểm tra Minano Nihongo: bài 24

Bài 24:  誰が 手伝いに 行きますか。 Có ai đến giúp bạn không? Bạn…
Bài kiểm tra Minano Nihongo: bài 23

Bài 23:  降りると、前に 図書館が あります。 Xuống xe cái là bạn sẽ thấy…
Bài kiểm tra Minano Nihongo: bài 22

Bài 22: 恋人と 約束が あります。 Tôi có hẹn với người yêu Bạn…
Bài kiểm tra Minano Nihongo: bài 21

Bạn vừa học xong bài 21 trong bộ giáo trình…